Algemene voorwaarden Microlab Academy

Heb je ook een hekel aan lange teksten? Wij wel. Daarom zorgen wij ervoor dat onze offertes en overeenkomsten zo kort mogelijk zijn. We ontkomen er alleen niet aan om toch bepaalde zaken goed te regelen. Dat doen we in deze algemene voorwaarden, die gelden op al onze overeenkomsten. Lekker duidelijk! Wil je iets weten over jouw verplichtingen, de wijze waarop wij onze cursussen of workshops uitvoeren of de voorwaarden van betaling? Dat vind je allemaal hier terug. Hoewel we er op voorhand niet vanuit gaan dat we het nodig hebben, lees je in deze algemene voorwaarden ook terug in welke gevallen jij je kunt afmelden voor een cursus of workshop en wanneer wij de overeenkomst kunnen uitstellen of opzeggen. Krijgen we onverwachts toch een geschil? Dan lossen we dit graag samen met jou op! Lukt dat niet? Nou, dan hebben we dus deze voorwaarden die ons daarbij kunnen helpen.

 

 

 1. 0. Definities

Wij, we, ons:                            Microlab Academy met kantoor in (5616 LZ) Eindhoven aan het adres Kastanjelaan nr. 400; ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 73679895.

Jij, jou, je:                                     Dat ben jij of het bedrijf dat jij vertegenwoordigt! De partij – een natuurlijke persoon of rechtspersoon – die een Overeenkomst sluit met ons, aan wie wij een offerte hebben uitgebracht of die enige andere rechtsbetrekking heeft met ons.

Deelnemer(s):                       Alle personen die deelnemen aan een Workshop of tijdens de activiteit aanwezig zijn bij ons via jou.

Workshop(s):                         De door ons aangeboden activiteit(en). Dit zijn o.a. workshops, cursussen en seminars.

Microlab:                                    De locatie waar de Workshops plaatsvinden. Het adres is Kastanjelaan 400 in (5616 LZ) Eindhoven.

Overeenkomst:                    Dat wat wij mondeling of schriftelijk met elkaar overeenkomen en elke wijziging daarvan of aanvulling daarop. Hieronder valt ook alles wat aan deze Overeenkomst voorafgaat.

 

 1. Wanneer gelden deze voorwaarden?

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op al onze aanbiedingen en offertes en op alles wat wij met jou overeenkomen.

1.2 Mocht jij normaal gesproken inkoop- of andere voorwaarden hanteren, dan zijn deze niet van toepassing op de Overeenkomst die wij met jou sluiten.

1.3 Afwijkingen of aanvullingen op onze algemene voorwaarden kunnen altijd, maar die zijn alleen van toepassing als wij hierop schriftelijk akkoord geven en alleen op het gedeelte van de Overeenkomst waarvoor dit akkoord is gegeven.

1.4 Als één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ooit geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Wij zullen dan samen met jou een nieuwe bepaling overeenkomen, zonder het doel en de strekking van de ongeldige of vernietigde bepaling uit het oog te verliezen.

1.5 Als wij van jou niet steeds een strikte naleving van deze algemene voorwaarden verlangen, dan betekent dat niet dat de bepalingen van deze algemene voorwaarden niet langer van toepassing zijn, of dat wij het recht zouden verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

 

 1. Aanbiedingen en offertes (samen: “offerte(s)”)

2.1 Al onze offertes zijn vrijblijvend, tenzij we je in de offerte vragen om vóór een bepaalde datum te reageren. Jij zit dus nergens aan vast, maar wij ook niet. De voorwaarden van de offerte kunnen, wanneer nodig, nog worden gewijzigd. Aan de offerte kan je geen dus geen rechten ontlenen. Als de aangeboden producten of diensten niet meer beschikbaar zijn, dan komt de offerte te vervallen.

2.2 Wij kunnen niet aan een uitgebrachte offerte worden gehouden als de offerte een vergissing of verschrijving bevat, die voor jou kenbaar is of behoort te zijn.

2.3 Onze aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

2.4 Als wij in de offerte een samengestelde prijsopgave opnemen, dan kunnen wij niet verplicht worden om een gedeelte van de opdracht te verrichten tegen een overeenkomstig gedeelte van de samengestelde prijs.

2.5 Wij mogen extra onvoorziene kosten, veroorzaakt door een situatie die niet aan ons toe te rekenen is, aan jou doorberekenen. Van onvoorziene kosten is sprake als de kosten zijn ontstaan door omstandigheden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet waren te voorzien. Wij zullen jou uiteraard op de hoogte stellen van dergelijke onvoorziene kosten.

 

 1. Overeenkomst

3.1 Een Overeenkomst komt alleen tot stand (I) als jij alle onderdelen van onze offerte ongewijzigd accepteert; of (II) als wij de totstandkoming van de Overeenkomst schriftelijk aan jou bevestigen; of (III) als wij al geheel of gedeeltelijk uitvoering hebben gegeven aan de Overeenkomst.

3.2 Afspraken, toezeggingen of wijzigingen in de Overeenkomst die door (of namens) ons ná het aangaan van de Overeenkomst zijn gedaan, zijn alleen bindend als deze schriftelijk door ons zijn bevestigd, of als we al begonnen zijn aan de uitvoering ervan.

 

 1. Wat we van jou verwachten

4.1 Jij zorgt dat alle benodigde gegevens, waarvan wij hebben aangegeven dat deze noodzakelijk zijn voor het correct en tijdig uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden, of waarvan jij behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor de correcte uitvoering van onze werkzaamheden, op tijd en in de juiste vorm, aan ons worden aangeleverd.

4.2 Jij bent ervoor verantwoordelijk dat alle aan ons verstrekte gegevens compleet, betrouwbaar en juist zijn. Ook als deze gegevens van of via derden zijn verkregen.

4.3 Natuurlijk kan het voorkomen dat sommige gegevens net wat langer op zich laten wachten dan gewenst, of misschien niet helemaal volledig zijn. In dat geval mogen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen totdat we over alle benodigde informatie beschikken. Eventuele kosten die we hierdoor maken, worden op basis van nacalculatie aan jou doorberekend.

4.4 Jij en Deelnemers zullen je tijdens het bezoek aan Microlab houden aan de bij ons geldende huisregels (die van tijd tot tijd worden vastgesteld) en de algemene fatsoensregels. Op deze manier houden we het voor iedereen leuk.

4.5 Jij meldt direct aan ons als je bovenstaande verplichtingen niet kan nakomen of niet bent nagekomen. Ook zal je ons direct (schriftelijk) inlichten als er schade is ontstaan aan (zaken van) Microlab of in de omgeving van Microlab.

 

 1. Deelname aan Workshops

5.1 Als je wilt deelnemen aan een Workshop, dan kan je een ticket kopen. Bij het kopen van een ticket maak je meteen een keuze op welke dag en op welk tijdstip je de Workshop wilt volgen.

5.2 Alle Workshops worden gegeven onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen. Als er te weinig inschrijvingen zijn (dit staat per activiteit vermeld), kunnen wij Workshops annuleren. We laten dit uiterlijk 24 uur van tevoren aan jou weten. Als een Workshop niet door kan gaan heb jij, nadat wij jou hierover hebben ingelicht, 7 dagen de tijd om te kiezen uit de dan beschikbare datums. Doe jij dit niet? Dan komt de geldigheid van jouw ticket voor die Workshop te vervallen.

5.3 Een ticket en inschrijving geldt voor één persoon, tenzij wij iets anders vermelden.

5.4 Na inschrijving ontvang je een elektronische ontvangstbevestiging van de inschrijving.

5.5 Per Workshop kunnen er specifieke voorwaarden gelden, deze vermelden we duidelijk, bijvoorbeeld op de eventpage. Een voorbeeld van zo’n specifieke voorwaarde is dat je gevraagd kan worden om brandveilige kleding te dragen.

5.6 Deelnemers zijn verplicht om hun ticket en eventuele groupons mee te nemen en te laten zien bij aanvang van de Workshop. Als een Deelnemer dit niet bij zich heeft, dan kunnen wij deze Deelnemer de toegang tot de Workshop weigeren. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie, schadevergoeding of verplaatsing van de Workshop.

5.7 Per Workshop zijn er slechts een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Zodra een Workshop het maximum aantal inschrijvingen heeft behaald, wordt de mogelijkheid tot inschrijving automatisch gesloten.

5.8 Het verplaatsen van de Workshop is in sommige gevallen mogelijk. In artikel 8 lees je wanneer dit mogelijk is en hoe dit kan.

5.9 Wij bieden geen garantie voor de inhoud en/of het resultaat van de Workshop.

 

 1. Uitvoering van de Overeenkomst

6.1 Aan het einde van de maand komen wij niet graag voor verrassingen te staan. En omdat we graag zeker willen weten dat zowel jij als wij allebei onze afspraken kunnen nakomen, vragen we soms om een aanbetaling op onze factuur, voordat we starten met het uitvoeren van de Overeenkomst. Als wij deze zekerheid niet van jou krijgen, dan mogen wij de opdracht uitstellen of weigeren.

6.2 Wij doen ons werk graag goed. Je mag er dus vanuit gaan dat wij de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uitvoeren. Zoals ze dat juridisch mooi verwoorden: gelijk aan de eisen van goed vakmanschap en de op dat moment bekende stand van de wetenschap. Onze verplichting is een inspannings-verplichting. Wij bieden geen garantie voor enig resultaat of verwachtingen.

6.3 Wij zorgen ervoor dat al het benodigde materiaal aanwezig is tijdens een Workshop.

6.4 Wij bepalen de wijze waarop de Overeenkomst wordt uitgevoerd en welke personen hierbij betrokken zijn. Heb jij speciale wensen? Dan proberen wij hiermee rekening te houden. Mocht het nodig zijn dan kunnen wij personen die betrokken zijn bij de uitvoering van de Overeenkomst vervangen.

6.5 Ook wij kunnen niet alles alleen, daarom mogen wij ook werkzaamheden laten verrichten door derden.

6.6 Als jij het met ons eens bent dat het, na het sluiten van de Overeenkomst, nodig is om werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, dan zullen wij in overleg met jou de Overeenkomst aanpassen. Als de wijziging van, of de aanvulling op, de Overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft of van invloed is op het tijdstip van oplevering, dan zullen wij jou hierover inlichten.

 

 1. Als wij de Overeenkomst willen uitstellen of beëindigen

7.1 Deze Overeenkomst mag in sommige gevallen door ons opgeschort of ontbonden worden. In dat geval betalen wij geen schadevergoeding. Dat doen we natuurlijk niet zomaar, maar het kan alleen voorkomen wanneer:

 • jij de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet helemaal of niet op tijd nakomt;
 • wij bang zijn dat jij de verplichtingen niet zal nakomen door omstandigheden die ontstaan zijn na het sluiten van de Overeenkomst;
 • door vertraging aan jouw zijde niet langer van ons gevraagd kan worden om de Overeenkomst na te komen; of
 • jou gevraagd is om aan te tonen dat je aan jouw verplichtingen uit de Overeenkomst kunt voldoen, maar dat we hiervoor geen of te weinig bewijs krijgen.

In alle hiervoor omschreven situaties ben jij wél tot betaling van schadevergoeding of schadeloosstelling verplicht en aansprakelijk voor eventuele schade die bij ons direct of indirect is en/of zal ontstaan.

7.2 Wij mogen een Overeenkomst, of een wijziging daarin, altijd weigeren of beëindigen als de Overeenkomst in strijd is met wet- of regelgeving, of als de Overeenkomst of de wijzing daarin naar onze mening schade kan toebrengen aan onze goede naam of reputatie.

7.3 Als onze Overeenkomst met jou wordt ontbonden, dan kunnen wij onze vorderingen meteen opeisen.

7.4 Wij mogen de Overeenkomst direct stopzetten of annuleren, zonder dat wij hiervoor aan jou een schadevergoeding of schadeloosstelling verschuldigd zijn, als jij niet langer vrijelijk over jouw vermogen kan beschikken (o.a. ten gevolge van liquidatie, aanvragen, (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement). Ook in dit geval zijn onze vorderingen direct opeisbaar.

 

 1. Annulering en afmelding

8.1 Na het kopen van een ticket kan de Overeenkomst niet meer geannuleerd worden.

8.2 Heb jij al een reservering gemaakt voor een Workshop dan kun jij je hiervoor afmelden tot uiterlijk 7 dagen vóór aanvang van de Workshop. Bij een afmelding minder dan 7 dagen vóór aanvang, komt de geldigheid van jouw ticket te vervallen en is er geen recht meer op deelnamen aan de Workshop.

8.3 Je kunt je afmelden door het op tijd versturen van een e-mail naar [email protected].

8.4 Als afmeldingsdatum geldt de datum en het tijdstip waarop wij jouw schriftelijke afmelding hebben ontvangen.

8.5 Bij jouw afmelding of tot uiterlijke 7 dagen na jouw afmelding kan jij uit de beschikbare datums een nieuwe datum kiezen voor de Workshop. Als jij niet op tijd een nieuwe datum kiest, vervalt de geldigheid van jouw ticket.

 

 1. Overmacht

9.1 In het geval van overmacht kunnen wij de uitvoering van de Overeenkomst uitstellen. Dit kun je terugvinden in artikel 6:75 BW.

9.2 Naast de informatie uit bovenstaand artikel en de rechtspraak verstaan we onder overmacht: alle oorzaken van buitenaf, voorzien of onvoorzien, waarop wij geen invloed kunnen uitoefenen, maar waardoor wij niet in staat zijn om onze verplichtingen na te komen. Enkele voorbeelden in normale taal: werkstakingen in ons bedrijf of dat van derden, ziekmelding van een docent of trainer, brand of een algemene elektronische storing.

9.3 Wij mogen onze verplichtingen uitstellen tijdens de periode van overmacht. Als deze periode langer dan drie maanden voortduurt, dan mogen zowel jij als wij de Overeenkomst ontbinden, zonder verplicht te zijn tot betaling van enige schade.

9.4 Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen wanneer de overmacht intreedt, dan mogen wij deze alvast aan jou in rekening brengen. Je bent dan verplicht deze factuur te voldoen alsof het een aparte Overeenkomst is.

 

 1. Vergoeding en betaling

10.1 Betaling vindt meestal bij vooruitbetaling plaats. Als wij dit niet hebben afgesproken, moet betaling steeds plaatsvinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

10.2 In geval van een gezamenlijk gegeven opdracht, is ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de kosten, ongeacht de tenaamstelling van de factuur.

10.3 Als er sprake is van bijkomende kosten, zoals toeslagen of meerwerk, dan zullen deze kosten op basis van nacalculatie aan jou in rekening worden gebracht. Meerwerk wordt altijd in rekening gebracht tegen het door ons gehanteerde uurtarief.

10.4 Als je niet of niet op tijd betaalt, dan ben je, zoals dat juridisch mooi wordt genoemd, direct in verzuim. Je bent dan verplicht om wettelijke rente te betalen over alle nog openstaande bedragen (inclusief incassokosten) vanaf de vervaldatum van de factuur tot het moment van volledige betaling.

10.5 Als wij een betaling van jou ontvangen dan brengen wij deze eerst in mindering op de kosten, daarna in mindering op de rente en dan pas in mindering op de openstaande hoofdsom. Betalingen die je doet worden steeds gebruikt om de oudste openstaande vordering weg te strepen.

10.6 Je hebt niet de bevoegdheid om onze facturen te verrekenen met eventueel nog openstaande andere posten.

10.7 Bezwaren tegen de hoogte van de factuur of andere bezwaren schorten jouw betalingsverplichting niet op.

 

 1. Aansprakelijkheid

11.1 Onze aansprakelijkheid is altijd beperkt tot hetgeen in deze algemene voorwaarden is geregeld.

11.2 Heb jij ons onvolledige of onjuiste informatie aangeleverd? Dan zijn wij niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook.

11.3 Wij bieden geen garantie met betrekking tot de resultaten van de Workshops of beschikbaarheid. Wij aanvaarden op dit punt dan ook geen enkele aansprakelijkheid.

11.4 Wij zijn nooit aansprakelijk voor schade die jij of Deelnemers lijden gedurende Workshops.

11.5 Onze aansprakelijkheid is in ieder geval steeds beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekering uitkeert, of als er geen uitkering van de verzekering plaatsvindt, tot maximaal het aan jou gefactureerde bedrag voor de Workshop waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.

11.6 Als aansprakelijkheid wordt aangenomen, dan geldt dat alleen voor directe schade. Directe schade bestaat uit (I) de redelijke kosten om de oorzaak en omvang van de schade vast te stellen; (II) indien van toepassing, de redelijke kosten die gemaakt zijn om onze gebrekkige prestatie op te lossen, voor zover deze aan ons toegerekend kunnen worden; en (III) de redelijke kosten die gemaakt zijn om de schade te voorkomen of beperken. Je moet dan wel kunnen aantonen dat deze kosten ook daadwerkelijk hebben geleid tot beperking van de directe schade.

11.7 Wij zijn nooit aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade als gevolg van bedrijfsstagnatie.

11.8 De beperkingen van onze aansprakelijkheid zijn niet van toepassing als wij de schade hebben veroorzaakt met opzet of grove schuld.

 

 1. Vrijwaring

12.1 Als er schade ontstaat aan of in Microlab, of zaken die zich in (de buurt van) Microlab bevinden, of als zaken zoekraken, dan worden de reparatiekosten of de vervangingskosten door ons aan jou in rekening gebracht. Dit doen we natuurlijk alleen maar in het geval dat de schade of het zoekraken aan jou of Deelnemers die zich via jou inschrijven, kan worden toegerekend.

12.2 Jij bent verantwoordelijk voor Deelnemers die zich via jou inschrijven en je vrijwaart ons voor elke schade of aansprakelijkheid die ontstaat door het handelen of nalaten van deze Deelnemers.

 

 1. Klachten

13.1 Wij hechten veel waarde aan een succesvolle uitvoering van de Overeenkomst. Heb je een klacht? Laat het dan schriftelijk aan ons weten, binnen 10 dagen na afloop van een Workshop. Als wij het nodig vinden, dan willen we de klacht in kwestie graag (laten) onderzoeken. Jij geeft ons hiertoe ook de mogelijkheid.

13.2 Als het (eind)resultaat of uitvoering afwijkt van wat wij eerder met jou zijn overeengekomen, dan is dat geen reden voor afkeuring, korting, schadevergoeding of ontbinding van deze Overeenkomst.

13.3 Het indienen van klachten ontslaat jou niet van jouw verplichtingen.

13.4 Is de klacht gegrond én ben je op tijd met het schriftelijk aangeven hiervan? Dan zullen wij het gebrek uiteraard, binnen redelijke termijn, vervangen, compenseren of herstellen. Bij niet-tijdige melding van de klacht, als bedoeld in 13.1, komt aan jou geen recht meer toe op herstel, compensatie of enige andere schadeloosstelling.

13.5 De verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens ons en de door ons bij de uitvoering van een Overeenkomst betrokken derden, die niet onder het toepassingsbereik van de klachtplicht vallen, bedraagt één jaar.

 

 1. Privacy

14.1 Wij zijn bekend met de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en houden hiermee rekening bij het verwerken van jouw (persoons)gegevens. Er worden geen (persoons)gegevens gedeeld met derden, tenzij (i) dit nodig is voor een goede uitvoering van de Overeenkomst; of (ii) wij een wettelijke plicht hebben om de (persoons)gegevens te delen; of (iii) wij hiervoor expliciete toestemming van jou hebben gekregen; of (iv) een van de andere rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens van toepassing is. Als jij besluit om persoonsgegevens van derden aan ons te verstrekken en hiervoor een verwerkersovereenkomst nodig is, moet jij hiervoor zorgdragen.

14.2 Tijdens de uitvoering van de Overeenkomst kunnen wij foto’s maken om te gebruiken op onze website of social media. Deze foto’s zullen vooral sfeerbeelden zijn van de Workshop. We vragen jou om aan alle Deelnemers hiervoor toestemming te vragen. Mocht jij of Deelnemers, om welke reden dan ook, niet willen dat deze foto’s gemaakt of gedeeld worden, laat het ons dan vooraf schriftelijk weten.

 

 1. Bij problemen….

15.1 Het Nederlands recht is van toepassing.

15.2 De Rechtbank Oost-Brabant is uitsluitend bevoegd om van geschillen kennis te nemen.

15.3 Maar voordat jij of wij naar die rechter stappen hebben jij en wij er uiteraard eerst zelf alles aan gedaan om er samen uit te komen.

Event zoeken